Một trong ba yếu tố chính tạo nên “sản phẩm của sức khỏe và hạnh phúc” chính là nhân viên, vì vậy CPT Corp mong muốn tạo ra môi trường làm việc tốt để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể nhân viên. CPT Corp chính là ngôi nhà thứ hai mà người lao động muốn làm việc và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

CPT Corp là thành viên của Sedex, chúng tôi đặt mục tiêu thực hiện và tuân thủ Chính sách trách nhiệm xã hội thông qua đánh giá SMETA, áp dụng quy tắc Sáng kiến Thương mại có Đạo đức như sau:

1. Tuân thủ tất cả các Tiêu chuẩn Lao động Việt Nam.

2. Tôn trọng nhân viên và đối xử bình đẳng với từng nhân viên.

3. Không sử dụng lao động trẻ em

4. Mọi hoạt động tuyển dụng đều dựa trên năng lực của nhân viên, không dựa trên đặc điểm cá nhân, tín ngưỡng hay giới tính để làm căn cứ tuyển dụng hay tuyển chọn.

5. Tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn và vệ sinh.

6. Tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn và vệ sinh.

7. Người lao động sẽ không phải chịu các biện pháp trừng phạt về thể chất, quấy rối tình dục, quấy rối hoặc tổn hại về tâm lý hoặc lời nói.

8. Đảm bảo quyền tự do hiệp hội và thương lượng tập thể

Để tuân thủ Chính sách trách nhiệm xã hội, Tổng Giám đốc cam kết:

1. Chính sách này được công bố và thực hiện đến toàn thể nhân viên trong Công ty, đồng thời chia sẻ với khách hàng và nhà cung cấp

2. Cung cấp các nguồn lực phù hợp để thực hiện chính sách này

3. Giám sát việc thực hiện và tuân thủ tất cả các chính sách công khai